Τρίτη, 14 Μαΐου 2013

Δημοτικό Συμβούλιο. Τετάρτη 15/5/2013


 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Διονύσου και Μυρσίνης – 145 62 Τηλ. 213 2007274-5-6 /fax. 213 2007 273
                   Κηφισιά, 10-5-2013                               Αρ. πρωτ.: 11

ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο
  Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους
  Τους κ.κ. Προέδρους  Δημοτικών Ενοτήτων
ΚΟΙΝ: Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
           Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας
           Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος
           Νομικούς Συμβούλους
           Τοπικό Τύπο 
           Πολιτικά Κόμματα

           Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών
           Δημοτικές Ενότητες Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας

Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο και στο Δημοτικό Κατάστημα  (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 15-5-2013, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:


ΑΕπικύρωση πρακτικών των Συνεδριάσεων του Δ.Σ. στις 16/1/2013, 23/1/2013,      15/3/2013, 19/3/2013 και 10/4/2013.

Β. Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου.

Γ. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα].

Δ. Έκτακτα θέματα.

Ε. Τακτικά θέματα.

1.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 34/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις οδούς Μπουρνόβα και Καραμπουρνών στην Νέα Ερυθραία.

2.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 35/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές παρεμβάσεις στην οδό Κόντογλου στην Νέα Ερυθραία.

3.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 36/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας σχετικά με την  μεταφορά προειδοποιητικής πινακίδας για την ύπαρξη σχολικού τροχονόμου, διαγράμμιση ποδηλατοδρόμου και κατασκευή διάβασης πεζών επί της οδού Παπαναστασίου.

4.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 37/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας σχετικά με την οδό Κλαζομενών.

5.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 44/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την μετατόπιση περιπτέρου επί της οδού Αγ. Σαράντα.

6.    Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 46/2013 εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, η οποία αφορά την τοποθέτηση δύο ρυθμιστικών πινακίδων (Π-70), με την ένδειξη «ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ» επί της οδού Διονύσου 73 καθώς επίσης και την διαγράμμιση του οδοστρώματος (στο κράσπεδο) με λευκή συνεχή γραμμή στο συγκεκριμένο σημείο, σύμφωνα με την απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.

7.  Λήψη απόφασης σχετικά με τον τρόπο αξιοποίησης του Δημοτικού Κτιρίου «ΑΛΑΣΚΑ», σύμφωνα  με το πρακτικό της επιτροπής.    
         
8.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος διάθεσης καφέ – φρουτοχυμών και πρόχειρου φαγητού επί της οδού Κασσαβέτη 1 στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (αναψυκτήριο), επί της οδού Λ. Κηφισιάς 236 στο Ο.Τ. 81, Κηφισιά.

10. Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), στο διατηρητέο κτίριο επί της οδού Λ. Κηφισίας 299 και Εμμ. Μπενάκη, Κηφισιά.

11. Λήψη απόφασης για την έγκριση χρήσεως καταστήματος (εστιατόριο), επί των οδών Παπαδιαμάντη 7 και Λεβίδου στο Ο.Τ. 77, στην Κηφισιά.

12. Λήψη απόφασης για την Οριστική παραλαβή της μελέτης: «Μελέτη στατικής επάρκειας 1ου Δημοτικού Σχολείου Ν. Ερυθραίας».

13. Λήψη απόφασης για την οριστική παραλαβή της μελέτης: «Σύνταξη μελέτης τοπογραφικών για την κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων διαδρομής ενοποίησης των σχολικών κτιρίων στο Δήμο Κηφισιάς » (επιχειρ. από “ΤΕΧΝΙΚΉ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ”- Επιχειρ. Προγρ. “ΑΤΤΙΚΗ” ).

14. Λήψη απόφασης για την αποστολή του Δήμου στο Συνέδριο της Κ.Ε.Δ.Ε.

15. Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Κηφισιάς στο Υγειονομικό Μπλοκ των Βορειανατολικών Προαστίων που έχει σκοπό την διασύνδεση των ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών μεταξύ των Νοσοκομείων ΓΝ Σισμανογλείου, ΓΝ Αμαλία Φλέμιγκ και του ΓΝ Παίδων Πεντέλης.

16. Λήψη απόφασης για την επικύρωση της διαδικασίας παραχώρησης τάφου διαδοχικής ταφής και  έγκριση  αυτής  σε  νέο δικαιούχο .

17. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση πολιτιστικών συλλόγων.

18. Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.

19. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών από χρηματικούς καταλόγους (άρθρο 174 του Ν. 3463/2006.)

20. Λήψη απόφασης για την απόδοση λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

21. Λήψη απόφασης για την έγκριση δαπάνης ύψους 200,00 € και ψήφιση διάθεσης ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.6434 με τίτλο «Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων»  προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2013.

22. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των προμηθειών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

23. Λήψη απόφασης επί της αναγκαιότητας των εργασιών/ παρεχομένων υπηρεσιών και επί της εκκίνησης της διαδικασίας απ΄ ευθείας αναθέσεων και διαγωνισμών σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες (ως η συνημμένη κατάσταση).

24. Λήψη απόφασης επί της υπ΄αριθμ. 263/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την μείωση μισθωμάτων ακινήτων, που εκμισθώνει ο Δήμος Κηφισιάς σύμφωνα με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α /11-4-2012).

25. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 8/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη λειτουργικών δαπανών (Α΄δόση 2013) ποσού 51.510,12€ από ΚΑΠ.

26. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 9/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για επιχορήγηση (ΚΑΠ) ποσού 3.622,56€ στη Σχολική Επιτροπή Α/βάθμιας Εκπαίδευσης προς υλοποίηση του θεσμού εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου για το διάστημα από Σεπτέμβριο 2012 έως και Δεκέμβριο 2012.

27. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 12/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσου 1.660,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών.

28. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 13/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για οικονομική ενίσχυση Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης από το ΦΗΧ ποσού 922,50 € για κάλυψη παλαιών οφειλών.

29. Λήψη απόφασης επί της υπ’ αριθμ. 14/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για την Οικονομική ενίσχυση Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης με το ποσό των 8.856,00 € και 4.428,00€ (συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ 23 %) αντίστοιχα, από το ΦΗΧ 2012, για κάλυψη δαπανών λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών ενός έτους.

30. Λήψη απόφασης σχετικά με την επιστροφή ποδηλάτου από κάτοικο της Νέας Ερυθραίας.

31. Λήψη απόφασης για την αλλαγή συντελεστή χρέωσης.

32. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού από μετατροπή εισφοράς σε χρήμα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου