Κυριακή, 21 Ιουλίου 2013

Τα άρθρα 80 και 81 όπως ψηφίστηκαν και καρατομούν τους εργαζόμενους στην τοπική αυτοδιοίκηση

ΑΡΘΡΟ 80 
working-class-joes
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ
1.  Από την έναρξη του παρόντος νόμου, καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις της ειδικότητας Σχολικών Φυλάκων, ανεξαρτήτως κατηγορίας εκπαίδευσης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου  χρόνου. 
Οι  υπάλληλοι των οποίων καταργούνται οι θέσεις και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013, τίθενται σε διαθεσιμότητα, σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ.2 του Ν. 4093/2012(Α΄ 222), όπως ισχύει.
 Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013, είναι αυτοδικαίως άκυρη.
 2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν :     
 Α) υπάλληλοι με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας, πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών. 
Β) υπάλληλοι των οποίων ο, η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με το ν Κ.Φ.Ε. (κανονισμός φορολόγησης εισοδήματος), όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 
Γ) υπάλληλοι οι οποίοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής  απόφασης, ασκεί  κατ’  αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Δ) υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος τίθενται σε διαθεσιμότητα, δυνάμει του παρόντος νόμου. 
Ε) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως  και συνοικεί με τον συμπαραστεκόμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Οι  υπάλληλοι  που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α έως Ε, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ της παραγράφου 1 που τίθενται σε διαθεσιμότητα, μετατάσσονται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις, ειδικότητας Διοικητικού, με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν, στο Δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργησή της με την παράγραφο 1. 
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και  Ζ2 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222).
ΑΡΘΡΟ 81
ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΚΛΑΔΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ 
1. Την 23-9-2013 καταργούνται στους Δήμους οι θέσεις των κλάδων ΠΕ-ΤΕ-ΔΕ-και ΥΕ Δημοτικής Αστυνομίας. Οι υπάλληλοι των οποίων και εφόσον κατείχαν τις θέσεις αυτές την 9η Ιουλίου 2013 εντάσσονται σε πρόγραμμα κινητικότητας σύμφωνα με την υποπαράγραφο Ζ2 του ν. 4093/2012 (Α’222). 
Οποιαδήποτε μετάταξη των ανωτέρω υπαλλήλων, που τίθενται σε διαθεσιμότητα έλαβε χώρα μετά την 9η Ιουλίου 2013, είναι αυτοδικαίως άκυρη. 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Δημοσίας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία αξιολόγησης και ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου στην Ελληνική Αστυνομία ως ιδιαίτερης κατηγορίας προσωπικού καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 
Με προεδρικό διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση του υπουργού Δ.Τ.Π.Π. ρυθμίζονται θέματα σύστασης, οργάνωσης και λειτουργίας των υπηρεσιών της ΕΛ.ΑΣ. του παρόντος άρθρου και τα ζητήματα ανάθεσης σ’ αυτούς επιπλέον αρμοδιοτήτων που αφορούν ιδίως την αστυνομία τάξης.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Εσωτερικών και Δ.Τ.Π.Π. καθορίζονται τα επιμέρους θέματα άσκησης των αρμοδιοτήτων της παραγράφου 4 καθώς και ζητήματα λειτουργικής συνεργασίας με τους οικείους δήμους ιδίως μέσω της από κοινού κατάρτισης ετήσιων σχεδίων δράσης. 
Με απόφαση του υπουργού Δ.Τ.Π.Π. ρυθμίζεται το αντικείμενο, το είδος και η διάρκεια της εκπαίδευσης που υφίστανται οι ανωτέρω υπάλληλοι με την ένταξη τους στην ΕΛ.ΑΣ. 
Με κοινή απόφαση των υπουργών Δ.Μ.Η.Δ. και Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθορίζονται τα προσόντα, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία αξιολόγησης, ο τύπος, το χρώμα και η σύνθεση της στολής τους, τα αναγκαία εφόδια και ο τύπος του δελτίου ταυτότητας με το οποίο εφοδιάζονται, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα ένταξης των υπαλλήλων που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο της παρούσας παραγράφου, στους κλάδους ΔΕ Εξωτερικής Φρούρησης και ΔΕ Φύλαξης Καταστημάτων Κράτησης. 
2. Το εδάφιο β’ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου δεν καταλαμβάνουν :   
Α) υπάλληλοι με τουλάχιστον 67% ποσοστό αναπηρίας, πολύτεκνοι, εφόσον τα τέκνα συνοικούν με αυτούς και ανήκουν στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών. 
Β) υπάλληλοι των οποίων ο, η σύζυγος ή τέκνο που ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. (κανονισμός φορολόγησης εισοδήματος), όπως ισχύει και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ, έχει αναπηρία σε ποσοστό τουλάχιστον 67%. 
Γ) υπάλληλοι οι οποίοι δυνάμει νόμου ή δικαστικής  απόφασης, ασκεί  κατ’  αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνου, που συνοικεί με αυτόν και ανήκει στην κατηγορία των εξαρτώμενων μελών, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
Δ) υπάλληλοι των οποίων ο ή η σύζυγος τίθενται σε διαθεσιμότητα, δυνάμει του παρόντος νόμου. 
Ε) υπάλληλοι οι οποίοι έχουν ορισθεί δικαστικοί συμπαραστάτες, δυνάμει δικαστικής αποφάσεως  και συνοικεί με τον συμπαραστεκόμενο, ο οποίος έχει ετήσια εισοδήματα χαμηλότερα των 12.000,00 ευρώ. 
ΣΤ) υπάλληλοι που υπηρετούν σε δήμο ο οποίος σύμφωνα με την απόφαση 11247/28-12-2012 «Αποτελέσματα Απογραφής πληθυσμού – κατοικιών 2011 που αφορούν στο μόνιμο πληθυσμό της χώρας» ΦΕΚ 3465/Β/28-12-2012 έχει κάτω από 5000 μόνιμους κατοίκους. 
Οι υπάλληλοι που πληρούν τις προϋποθέσεις των περιπτώσεων Α έως ΣΤ, καθώς και οι κάτοχοι μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος εκ των υπαλλήλων της παραγράφου 1 που εντάσσονται στο πρόγραμμα κινητικότητας, μετατάσσονται αυτοδικαίως από τις 23/9/2013 σε συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις κλάδου ή ειδικότητας με το βασικό τίτλο σπουδών που κατέχουν αντιστοίχως ΠΕ διοικητικού – ΤΕ διοικητικού – ΔΕ διοικητικού ή ΥΕ συναφούς κλάδου ή ειδικότητας με διοικητικά καθήκοντα στον δήμο στον οποίο ανήκε η θέση τους πριν την κατάργηση της με την παράγραφο 1. 
3. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις των υποπαραγράφων Ζ1 και  Ζ2 του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222). 
4.  Αρμοδιότητες που έχουν ανατεθεί με διατάξεις νόμου ή κανονιστικών πράξεων στη Δημοτική Αστυνομία, ασκούνται από 23-9-2013 από την ΕΛΑΣ. 
Η  μεταφορά των ανωτέρω αρμοδιοτήτων δεν θίγει τα έσοδα των Δήμων, που συνδέονται με τις αρμοδιότητες  αυτές. Τα  έσοδα αυτά συνεχίζουν να βεβαιώνονται και να εισπράττονται  από τους Δήμους, σύμφωνα με τις διατάξεις περί  είσπραξης των εσόδων τους. Τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία των Δήμων, που συνδέονται με τις αρμοδιότητες αυτές, συμπεριλαμβανομένων και των οχημάτων, παραμένουν στην κυριότητά τους. 
Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί να καθορίζεται η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων από υπαλλήλους του Δήμου, κατόπιν ορισμού αυτών με απόφαση Δημάρχου. 
Με την ίδια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται να καθορίζεται επίσης ο αριθμός των αναγκαίων υπαλλήλων, η διάρκεια άσκησης της αρμοδιότητας, οι ώρες απασχόλησης των υπαλλήλων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών. 
5. Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος Νόμου έως την 22.9.2013, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, που εκδίδεται μετά από αίτημα της ΚΕΔΕ, μπορεί να ανατίθεται στην ΕΛ.ΑΣ, σε έναν ή περισσότερους Δήμους, η παράλληλη άσκηση μίας ή περισσοτέρων εκ των ανωτέρω αρμοδιοτήτων. Με την ίδια απόφαση, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων κατά το χρονικό διάστημα αυτό. 
Χρήσιμες πληροφορίες :        
Ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογούμενου σύμφωνα με το Κ.Φ.Ε., θεωρούνται: 
α) ο (η) σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε πηγής,
β) άγαμα τέκνα, εφόσον:
i) είναι ανήλικα έως 18 ετών ή ,
ii) υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους,
γ) τα παρακάτω φυσικά πρόσωπα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία:
i) τέκνα του φορολογούμενου,
ii) αδελφοί και αδελφές  των δύο συζύγων.
δ) ανιόντες,
ε) ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με το φορολογούμενο ή τον/τη  σύζυγο.
Οι υποπαράγραφοι Ζ1 και Ζ2 του ν.4093/2012 ΕΔΩ
ΠΗΓΗ: http://www.askota.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2419:ta-ar8ra-80-kai-81-opws-pshfisthkan-kai-karatomoun-tous-ergazomenous-sthn-topikh-autodioikhsh&catid=162:nomothesia&Itemid=543

Μαχητική απάντηση των εργαζομένων του Αττικού στον Υπουργό Υγείας

kin attiko 190713
Σωματείο Αττικού: Δεν υπήρξε επίθεση στον κ. Γεωργιάδη
Η γενική συνέλευση των εργαζομένων του ΑΤΤΙΚΟΥ νοσοκομείου καταδικάζει την πρωτοφανή εισβολή των ΜΑΤ και τους προπηλακισμούς εργαζομένων, γιατρών και συνοδών που διαμαρτυρόντουσαν ενάντια στην επίσκεψη - παρωδία του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στο νοσοκομείο μας. Η επίθεση αυτή επιβεβαιώνει την πρόθεση της άθλιας δικομματικής κυβέρνησης να επιβάλλει το δόγμα του Νόμου και της Τάξης για να προωθήσει την αντιλαϊκή πολιτική της.
Ο Υπουργός μιας κυβέρνησης που υπονομεύει τη δημόσια υγεία, κλείνει νοσοκομεία, απολύει και θέτει σε διαθεσιμότητα προσωπικό, παραδίδει το ΕΣΥ στα επιχειρηματικά συμφέροντα είναι ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΟΣ στο ΑΤΤΙΚΟ της αθλιότητας των ράντζων και της έλλειψης προσωπικού. Γι’ αυτό μπήκε στο νοσοκομείο από την πίσω πόρτα και μίλησε σε άδειο αμφιθέατρο (με την παρουσία 5-10 παρατρεχάμενων της διοίκησης και 15-20 πανεπιστημιακών καθηγητών), φρουρούμενος από δύο διμοιρίες των ΜΑΤ που εισέβαλλαν στο νοσοκομείο.
Το σωματείο και η γενική συνέλευση καταγγέλλει τη διοίκηση του νοσοκομείου (Διοικητή, Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας και ορισμένους Πανεπιστημιακούς καθηγητές) που νομιμοποίησαν την είσοδο των ΜΑΤ σε Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και δέχτηκαν να συνομιλήσουν μαζί του σε συνθήκες βίας και τρομοκρατίας.
Η γενική συνέλευση χαιρετίζει τους εκατοντάδες συναδέλφους που συμμετείχαν στη μαχητική διαμαρτυρία καταγγέλλοντας της διάλυση της δημόσιας υγείας και την κυβερνητική τρομοκρατία.
Σε κοινό μέτωπο με τους ασθενείς, τους υπόλοιπους υγειονομικούς και το λαό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για το δίκιο μας, για την ανατροπή της βάρβαρης πολιτικής κυβέρνησης - Ε.Ε. - ΔΝΤ.
ΥΓ. Τα κυβερνητικά παπαγαλάκια και ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, αντιστρέφοντας για μια ακόμη φορά την πραγματικότητα, διαδίδουν ότι ο υπουργός «χτυπήθηκε» από τους εργαζόμενους. Είναι τόσο ψεύτες που δεν αξίζουν ούτε την περιφρόνησή μας.
Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Διαχείριση απορριμμάτων με ΣΔΙΤ: ένας σκοτεινός χορός συμφερόντων που πρέπει να σταματήσει

asimakopoulou
της Γιωργίας Ασημακοπούλου
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αν τελικά αποφύγει τον απόλυτο αφανισμό, μετατρέπεται σε εισπρακτικό μηχανισμό στην υπηρεσία επιχειρηματικών συμφερόντων, που ετοιμάζονται να λεηλατήσουν το δημόσιο πλούτο και τα λαϊκά εισοδήματα και με τη διαχείριση των απορριμμάτων, εκτοξεύοντας στα ύψη τα δημοτικά τέλη. Το σχέδιο αυτό εξυπηρετείται πολύ καλά από τη συστηματική απαξίωση των δημόσιων υπηρεσιών, που έχει πλέον κορυφωθεί τα τελευταία χρόνια. Εξάλλου, έτσι «δικαιολογούν» την εκχώρηση των υφιστάμενων υποδομών και υπηρεσιών στους ιδιώτες, με αναπόφευκτη συνέπεια την οικονομική επιβάρυνση των δημοτών και προετοιμάζουν για τις επερχόμενες ΣΔΙΤ, με τα δυσβάσταχτα δημοτικά τέλη και την απομάκρυνση-απόλυση των εργαζομένων στους ΟΤΑ.Είναι χιλιοειπωμένο και αποτελεί αναντίρρητη πραγματικότητα: Η διαχείριση των απορριμμάτων είναι τομέας προτεραιότητας για την τρόικα και όχι μόνο. Εργολάβοι και επίδοξοι επενδυτές δίνουν μάχη με στόχο τα κονδύλια του ΕΣΠΑ και τα δημοτικά τέλη. Δίπλα τους «τεχνικοί, νομικοί και οικονομικοί σύμβουλοι» του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα διεκδικούν το δικό τους μερίδιο από τη τελευταία, όπως ίσως νομίζουν, μεγάλη δεξαμενή πόρων. Και εδώ έχουν το δικό τους ρόλο οι εκλεγμένοι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ενδεικτικές είναι πρόσφατες αποφάσεις ανάθεσης υπηρεσιών «συμβούλων» και ΣΔΙΤ για μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων στο νομό Ηλείας και στη Δυτική Μακεδονία.
Σημερινές εξελίξεις
Όπως είναι σχετικά γνωστό, σε εξέλιξη βρίσκονται δώδεκα (12) Διαγωνισμοί για Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα στη διαχείριση απορριμμάτων: Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος, Αιτωλοακαρνανία, Σέρρες, Ηλεία, Αχαΐα, τέσσερις (4) διαγωνισμοί στην Αττική και οι πρόσφατα ενταχθέντες στις ΣΔΙΤ για την Ηπειρο και Κέρκυρα. Όπως αναφέρουν δημοσιεύματα, πρόκειται για μια τεράστια αγορά, που μπορεί να αναπληρώσει τη βουτιά των δημόσιων έργων, αφού ο συνολικός προϋπολογισμός των συμβάσεων ανέρχεται σε 2,1 δις ευρώ, σε τιμές 2012, με το κόστος κατασκευής στα 750 εκατ. ευρώ και προβλεπόμενη συγχρηματοδότηση από κοινοτικούς πόρους και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.
Με αυτές τις συμβάσεις ΣΔΙΤ, διάρκειας καταρχήν 27 χρόνων, ο επενδυτής αναλαμβάνει τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση και λειτουργία των υποδομών των μονάδων επεξεργασίας που προορίζονται να υποδέχονται σύμμεικτα απορρίμματα. Στις προκηρύξεις που βγαίνουν, το αντικείμενο δεν περιορίζεται στις μονάδες επεξεργασίας. Ο επενδυτής προβλέπεται να αναλάβει και όλες τις υποδομές και δραστηριότητες, υπάρχουσες ή απαιτούμενες νέες. Αναλαμβάνει δηλαδή εξ ολοκλήρου το σύστημα διαχείρισης. Είναι προφανές ότι και η αποκομιδή δεν θα ξεφύγει.
Την ίδια στιγμή – και μάλλον εντεινόμενα το επόμενο διάστημα μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες των ΣΔΙΤ – έχουμε σειρά αναθέσεων για υπηρεσίες «απασχόλησης προσωπικού», κυρίως στον τομέα της διαχείρισης, και βέβαια έχουμε τις κλασικές αναθέσεις υπηρεσιών συντήρησης ή αποκομιδής κ.λπ. όπου ο ανάδοχος χρησιμοποιεί και δικό του εξοπλισμό ή εγκαταστάσεις. Αν και προβάλλεται το πρόσχημα της έλλειψης προσωπικού και εξοπλισμού, τελικά, για τους Δήμους που μπαίνουν σ’ αυτή τη διαδικασία δεν προκύπτει κανένα οικονομικό όφελος. Μόνο το εργολαβικό κέρδος και το ΦΠΑ που καλούνται να καλύψουν οι δήμοι αρκεί για να καταλάβει κανείς πόσο «μπαίνουν μέσα»!
Αναπάντητα ερωτήματα
Από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας μετά και από την πρόσφατη συζήτηση στη Βουλή επερώτησης του ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ για τη διαχείριση των απορριμμάτων (http://goo.gl/cYeyt), σημειώνω:
Η κυβέρνηση, δια του κ. Καλαφάτη, Αν. Υπουργού ΠΕΚΑ, μετά τη δημοσιότητα που πήρε η Ειδική Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου (βλ. και σχετικό άρθρο στις «Οικοτριβές», τ. 2), προσπαθεί να διασκεδάσει τον κίνδυνο να απορριφθούν χρηματοδοτήσεις για μονάδες επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων. Παρουσιάζει στη Βουλή τις δράσεις για το Εθνικό Σχέδιο Πρόληψης Απορριμμάτων και για την Αναθεώρηση του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης, που θα εγκριθούν όμως κατόπιν εορτής, αφού δηλαδή πρώτα προχωρήσουν οι διαγωνισμοί για τις ΣΔΙΤ!
Δεν αναλαμβάνει την ευθύνη ούτε για την επιλογή μεθόδων επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων και ρίχνει το μπαλάκι των ευθυνών στην αυτοδιοίκηση. Στα ερωτήματα για το παρωχημένο των Περιφερειακών σχεδιασμών και τις ανεπίκαιρες μελέτες που συνοδεύουν τους διαγωνισμούς, η απάντηση του Αν. Υπουργού ήταν ότι δεν φταίει το ΥΠΕΚΑ, καθώς τους σχεδιασμούς και τις μελέτες που είναι η βάση των διαγωνισμών τις έκαναν οι φορείς διαχείρισης αποβλήτων…
Οι διαγωνισμοί για τις ΣΔΙΤ και ειδικότερα η επίμαχη φάση του Ανταγωνιστικού Διαλόγου, που οδηγεί στην επιλογή αναδόχου-επενδυτή, γίνονται σε καθεστώς απόλυτης και αδιαφανούς εποπτείας από την κυβέρνηση, μέσω της Ειδικής Γραμματείας ΣΔΙΤ. Στην καταγγελία για αδιαφάνεια και έλλειψη διαλόγου με την κοινωνία, η κυβέρνηση παραπέμπει σε μια κατόπιν εορτής, περιορισμένη στα κόμματα διαβούλευση για την αναθεώρηση του εθνικού σχεδιασμού, χωρίς τους πολίτες και τους θεσμικούς φορείς της αυτοδιοίκησης.
Χαρακτηριστική περίπτωση η Αττική. Στην ερώτηση «τι κάνετε με την Αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ Αττικής;», το ΥΠΕΚΑ και η Περιφέρεια Αττικής απαντούν «η αναθεώρηση είναι αρμοδιότητα του ΕΔΣΝΑ, δεν είναι δική μας υπόθεση»! Ο Περιφερειάρχης και Πρόεδρος του Ειδικού Διαβαθμιδικού Συνδέσμου Αττικής (ΕΔΣΝΑ) Γ. Σγουρός σε κάθε δημόσια ομιλία του το τελευταίο χρόνο δεν παραλείπει να δηλώνει: «Το ΠΕΣΔΑ του 2003 ψηφίστηκε από τη Βουλή και είναι Νόμος του κράτους. Μόνο η Βουλή μπορεί να τον αλλάξει!» Τα συμπεράσματα δικά σας…
Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ κατήγγειλε τις ΣΔΙΤ ως αποκαλυπτικές των προθέσεων της κυβέρνησης να εξασφαλίσει την κερδοφορία των επιχειρηματιών απέναντι ακόμη και στις εγγενείς αβεβαιότητες, όπως η μεταβολή της ποσότητας και σύνθεσης των απορριμμάτων, αλλά ακόμη και στην περίπτωση μελλοντικής μεταβολής των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής νομοθεσία τα επόμενα 30 χρόνια. Οι ιδιωτικοί φορείς που θα εμπλακούν στη διαχείριση των απορριμμάτων μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση για οτιδήποτε τους καθυστερήσει, εμποδίσει στην επίτευξη των αποτελεσμάτων ή προκαλέσει στέρηση εσόδων…
Και βέβαια, η μνημονιακή συγκυβέρνηση και οι αρεστοί επιτελείς της επεξεργάζονται σειρά μέτρων και δράσεων στο ίδιο κλίμα άκρατης… δημοκρατίας που τη χαρακτηρίζει! Εξάλλου πρέπει να δείξουν στους δανειστές ότι παίρνουν τα προσήκοντα μέτρα για τη διαχείριση των αποβλήτων. Οι πολίτες θα μάθουν όταν θα κληθούν να πληρώσουν το μάρμαρο…
*η Γιωργία Ασημακοπούλου είναι μέλος της Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης ΕΣΔΝΑ
ΠΗΓΗ: http://www.askota.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2418:diaxeirish-aporrimmatwn-me-sdit-enas-skoteinos-xoros-sumferontwn-pou-prepei-na-stamathsei&catid=174:dixeirisi-aporimaton&Itemid=635