Κυριακή, 25 Αυγούστου 2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ            
ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΙΑΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Κηφισιά, 23-08-2013                                                                                         Αρ. πρωτ.: 19
ΠΡΟΣ: Τον κ. Δήμαρχο, Τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους, Τους κ.κ. Προέδρους Δημοτικών Ενοτήτων. ΚΟΙΝ: Δ/νσεις Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών, Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Δ/νση Πολεοδομίας, Δ/νση Καθαριότητας, Δ/νση Περιβάλλοντος, Δ/νση Εξυπηρέτησης Πολιτών, Νομικούς Συμβούλους, Δημοτικές Ενότητες Εκάλης, Κηφισιάς, Νέας Ερυθραίας,Τοπικό Τύπο, Πολιτικά Κόμματα.
Σας καλούμε να προσέλθετε στο Δημαρχείο και στο Δημαρχείο  (αίθουσα «Β. Γκατσόπουλος» Δήμου Κηφισιάς) την 28-08-2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19.00, σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με θέματα:
  • Ενημέρωση Δημοτικού Συμβουλίου. 
  • Β. Συζήτηση προ ημερησίας διατάξεως  [διάρκεια συζήτησης: μία (1) ώρα].
  • Γ. Έκτακτα θέματα.
  • Δ. Τακτικά θέματα.
1.  Λήψη απόφασης επί της 429/2013 εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία αφορά την αποζημίωση λόγω απαλλοτρίωσης έκτασης συνολικά 265,21 τ.μ. στη περιοχή της Κηφισιάς «ΒΙΠΑ», θέση «ΚΑΛΥΦΤΑΚΗ» στο Ο.Τ. 10.

2.   Λήψη απόφασης για την υλοποίηση προγράμματος -  δράση ενεργειακής αξιοποίησης των χρησιμοποιούμενων και απόβλητων φυτικών ελαίων (τηγανελαίων κ.α) και ζωικών λιπών, για την κάλυψη σε πρώτη φάση των αναγκών θέρμανσης σχολείων, βρεφονηπιακών σταθμών και λοιπών Δημοτικών κτιρίων του Δήμου Κηφισιάς.

3.  Λήψη απόφασης για την υλοποίηση του νέου προγράμματος «ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ».

4.  Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Κατασκευή Γ΄Βρεφονηπιακού Σταθμού Νέας Ερυθραίας ».

5.    Λήψη απόφασης επί της 24/2013 εισήγησης της ΔΕΠ για την επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του  Δήμου Κηφισιάς για κάλυψη επισκευαστικών δαπανών (ΣΑΤΑ 2013) ποσού 62.705,80 €.

6.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών και την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς» (αρ. 103 του Ν. 3852/2010, αρ. 240 και 243 του Ν. 3463/2006).

7.    Λήψη απόφασης για τον ορισμό μελών και την εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Κηφισιάς» (αρ. 103 του Ν. 3852/2010, αρ. 240 και 243 του Ν. 3463/2006).

8.    Λήψη απόφασης για την κατανομή πιστώσεων ΣΑΤΑ 2013.

9.    Λήψη απόφασης για την έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης υπαλλήλου της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου (βάσει του Ν., 2685/1999).

10. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού τριακοσίων ενενήντα εννέα ευρώ και πενήντα λεπτών (399,50€) από προσαυξήσεις ληξιπρόθεσμης οφειλής από αποχέτευση.

11. Λήψη απόφασης για την διαγραφή ποσού πέντε  χιλιάδων εξακοσίων πέντε ευρώ και έντεκα λεπτών (5.605,11€) από τον υπ’ αριθμ. 704/2013 χρηματικό κατάλογο.

12. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση σε νέο ιδιοκτήτη.

13. Λήψη απόφασης για την διαγραφή χρεών ύδρευσης και επαναβεβαίωση σε νέο ιδιοκτήτη.
   
                                                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                       ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                     ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου